BIURO RACHUNKOWE PŁOŃSK
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Witamy na stronie naszego biura rachunkowego

Jesteśmy Biuro Rachunkowe Partner BM obsługujemy firmy z Płońska i wykonujemy różne usługi księgowe na zlecenie. Wyróżniamy się na tle konkurencji rzetelnością i sumiennym podejściem do wykonywanych obowiązków. Od początku istnienia staramy się, aby zadowolenie Klientów mówiło za nas więcej niż nierzadko nic niemówiącą autoprezentacją. Oczywiście nie chcemy być nieszczerzy, bo znamy swoją wartość i doskonale wiemy, gdzie są nasze mocne strony. Tu możemy wyróżnić przede wszystkim doświadczenie, a także chęć do rozwoju i wysokie zaangażowanie w powierzone zadania.

biuro rachunkowe Płońsk

Czym się zajmujemy?

Przygotowujemy różnego rodzaju sprawozdania finansowe.

Przygotowujemy różnego rodzaju sprawozdania finansowe.

  • Prowadzimy KPiR i inne formy księgowości.
  • Zajmujemy się kadrami oraz dokumentacją do ZUS-u.
  • Sporządzamy wpisy do księgi handlowej.

Czemu to właśnie nas warto wybrać?

Za sprawą zdobytego doświadczenia wiemy doskonale, że przedsiębiorcom nie jest łatwo odnaleźć się w nieustannie ewoluujących przepisach. Stąd też to my przejmujemy ten obowiązek, a oni mogą zająć się tym, co tak naprawdę potrafią, czyli zarabianiem pieniędzy dla swojej firmy.

Definicje związane z rachunkowością

Rachunkowość – system zapisu zdarzeń gospodarczych ujmujący w kryterium pieniężnym i analizie poszczególnych podmiotów gospodarczych wespół z cyklami produkcji, konsumpcji, dystrybucji i akumulacji. Rachunkowość to sformalizowany system, który odzwierciedla bieg prowadzonej działalności gospodarczej i pomaga w jej ocenie. Najważniejszym celem rachunkowości jest doręczenie prawdziwego i rzetelnego odwzorowania sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Przedmiotem rachunkowości jest wszelkie zdarzenie gospodarcze przedstawione w mierniku pieniężnym i oddziałujące na zmianę sytuacji firmy, jej zasoby i wyniki.


Każde przedsiębiorstwo i osoba prywatna z Płońska może skorzystać z usług naszego biura rachunkowego.


Rachunkowość podatkowa – obejmuje ewidencję gospodarczą, która wynika z unormowań prawa podatkowego i jego działania na księgi rachunkowe, kierowane zgodnie z prawem bilansowym. Rachunkowość podatkowa ma na celu wyliczać i ewidencjonować podatki, a także zajmuje się operacjami gospodarczymi, niezbędnymi do sprecyzowania dochodów i obciążeń podatkowych, które związane są z działalnością gospodarczą. Jej adresatem jest Urząd Skarbowy, a podmiotami są spółki cywilne i osoby fizyczne.


VAT – podatek od towarów i usług, od wartości dodanej, opodatkowanie pośrednie, które pobierane jest na każdym etapie obrotu towarami czy usługami. Konstrukcja VAT-u wyklucza kaskadowe nakładanie się podatku drogą mechanizmu wydzielenia podatku pobranego w poprzednich cyklach obrotu. Podatek VAT został wprowadzony w Polsce na mocy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednak nastała konieczność synchronizacji polskiego prawa podatkowego i prawa UE. Polski ustawodawca uregulował tą kwestię poprzez nową ustawę o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. VAT został wymyślony przez niemieckiego biznesmena Carla Friedricha von Siemensa. To właśnie on w swoich pracach z 1920 roku przedstawił ideę podatku od towarów i usług. Pomimo to, za twórcę VAT powszechnie uznaje się francuskiego ekonomika Maurice Lauré.


Podatek dochodowy - Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które zależy od dochodu i możliwych odliczeń. Dochód z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego jest przychodem zredukowanym o koszty jego uzyskania. Definicję dochodu w łatwy sposób można przedstawić za pomocą niniejszego wzoru: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Zgodnie z prawem panującym w niektórych krajach, także w Polsce, wyodrębnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Jednak m.in. w Monako nie obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych.


Podatnik – do grupy podatników należą osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które na mocy ustaw podatkowych podlegają obowiązkowi podatkowemu. Jeśli to możliwe chcemy polecić nasze biuro rachunkowe. Płońsk to duże miasto z wieloma firmami i podatnikami.


NIP – składający się z dziesięciu cyfr numer identyfikacji podatkowej, który jest potrzebny by prawidłowo zewidencjonować płatnika i podatnika. Numer NIP nadaje naczelnik urzędu skarbowego. NIP jest ważnym numerem szczególnie dla przedsiębiorców. Używa się go przy rozliczeniach. Numer identyfikacji podatkowej wprowadziła ustawa z października 1995, a który obowiązuje od 1996 roku. Od 1.09.2011 jako identyfikator podatkowy dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej używa się numeru PESEL.


Osoba fizyczna – w prawie cywilnym jest to prawne określenie każdego człowieka. Osobowość fizyczną nabywa się z chwilą narodzin. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, czyli są podmiotem obowiązków i praw w zakresie prawa cywilnego. Brak dysponowania osobowości prawnej przez płód (nasciturus) nie odbiera mu całkowicie ochrony prawnej.

Biuro rachunkowe Płońsk